Radomír Novák - Bydlení pro život

Energetická Geometrie Staveb (ENGES)

Trvalo nejméně 12 let, než se mi podařilo objevit staronové zákonitosti stavebních Tvarů, především je potvrdit, za různých podmínek dlouhodobě ověřit a následně je jasně zformulovat do podoby matematických vzorců a limitních klíčů, u nichž příroda jasně ukazuje na výraznou změnu v chování přirozeného EM Pole a Orgonového potenciálu v našem životním prostoru. Nejprve jsem začal testovat různé vlastnoručně postavené zmenšené modely stavebních Tvarů včetně sedlových střech a poté jsem zjištěné zákonitosti a podmínky, za kterých platí, začal ověřovat na spoustě novostaveb, kde to bylo možné.

Kromě toho, že jsem dlouholetý stavař a projektant PS, který si vyzkoušel také práci při geodetickém zaměřování a v projekci ocelových konstrukcí, mám 30 letou praxi jako zkušený operátor-proutkař. Své schopnosti spolu s praxí a znalostí stavařiny používám nejen při zhodnocování pozemků a u stávajících interiérů domů či bytů, ale jak jsem posléze zjistil, tato schopnost a nové možnosti byly i klíčové při energetických testech u oněch modelů domů a při srovnávací práci u novostaveb a různých domů v měřítku 1:1 okolo nás. Tato schopnost společně s hudebním cítěním a vzděláním mi umožnily odhalit velice zajímavé zákonitosti v energetice, které vyvolává a způsobuje každé kontrastní rozhraní hmoty stavby se vzdušným prostorem vně i uvnitř, mezi hmotnými materiály přitisknutými k sobě apod. A podle toho, jakou geometrii vlastní na takovém rozhraní daný Tvar domu v horizontálním řezu, takovou sekunderní geometrii s pulzující a proudící energií při kontaktu s další homogenitou (vzduch, jiná hmota) vyvolá. A poněvadž se pokaždé jedná při putování oné energie o Euklidovskou geometrii s principem tangenciální interference sil, nazval jsem tento nově vzniklý stavební obor - Energetická Geometrie Staveb. Mezi stavaři, architekty a se svými studenty je nám ale známější už pouze pod zkratkou ENGES.

Dnes již můžeme pomocí mého speciálního software stanovovat ENGES u jakéhokoli nepravidelného Tvaru domu včetně zvláštních symetrických forem okolo nás. Umožňuje nám to ještě v předprojektové a v projektové fázi navrhnout odpovídající Tvar rodinného domu, bytového domu nebo jiné stavby tak, aby byla v souladu s přírodními zákonitostmi na severní polokouli naší planety. U stávajících staveb zase můžeme navrhnout optimální i menší rekonstrukci, pokud je to opravdu potřeba. Takto správně situovaný, natočený a Tvarovaný stavební objekt je poté velkým přínosem a podporovatelem fyzického a duševního zdraví obyvatel či pracovníků a zaměstnanců firem a podniků. Pokud máte chuť, pojďme si tuto zajímavou problematiku trochu více přiblížit a osvětlit.

Společná hranice vzdušného prostoru a vnějšího líce obvodových stěn domů pod vlivem rotačněgravitačního pole (RG pole) planety země aktivuje a provádí Energetickou Geometrii Staveb

TVAROVÁ FORMA (dále jen TF) je fyzická hmota, a ta může být buď DUTÁ, jež obsahuje interní dutiny, prostory, nebo se může vyskytovat v podobě KOMPAKTNÍ PLNÉ a v takovém případě je tvořená z jednoho celku nebo více částí plné fyzické hmoty bez vnitřních prostor.

Nejdokonalejším Tvarem stavby je Pyramida, čtyřboký jehlan s proporcemi ve zlatém řezu, který jako jediný splňuje všechny geofyzikální podmínky harmonie na planetě Zemi. Tato stavba však není vhodná pro bydlení a už vůbec ne pro trvalejší pobyt živých bytostí. Dnes už místo pyramid budujeme spousty pozemních staveb pro všední život, jejichž zákonitosti jsou ale totožné s těmi, které používali starodávní stavitelé kamenných obrů.

Ať je TF toho nebo onoho typu, oba mají společné fyzikální a geofyzikální rysy, které se projevují právě v místech výrazné a silné velmi lokální změny homogenního Pole planety Země. A takovou změnou je jednoznačně pokaždé geometricky určitelné kontrastní rozhraní u fyzické stavby každého domu, kterým jsou především plochy vnějších stěn domu v kontaktu se vzdušným prostorem exteriéru, ale také následně plochy vnitřních stěn jednotlivých místností v kontaktu se vzdušným prostorem interiéru.

Je důležité se zaměřit především na nepravidelné Tvary staveb a interních prostor a na následný dopad jejich nepravidelné struktury na zdraví člověka, zvířat a rostlin. Nyní již můžeme stanovit preventivní i nápravné opatření pro obyvatele nových i starších domů. Těchto pravidel se ale mají držet při své projektové a realizační práci především architekti, návrháři, stavební projektanti, investoři a malí stavebníci všeobecně. Při využívání těchto principů si na své přijdou i všichni, kteří se zabývají celostní východní medicínou a Feng Shui. Všechny tyto zákonitosti a pravidla jsou dnes již zakomponované do programu FENG SHUI, který je součástí projektového Software SketchUp.

V průběhu času se ukázalo, že energetické systémy Země se projevují a působí v hierarchických systémech, kde Silnější a větší (objemově, plošně nebo délkově) ochraňuje a současně proměňuje Slabší a menší (kratší), jež se stávají nedílnou součástí zase toho Silnějšího. Slabší energie vytvářejí základnu Silnějšího a jsou podstatou jeho existence. Silná energetická substance je tedy Celkem a Slabší jsou jeho detaily. Každý detail má však rovněž všechny vlastnosti Silnějšího celku, který mu navíc ještě předává vlastní nastavení všech funkcí a všechny rezonanční parametry.

Na základě hierarchie energetické síly je tedy pro každý fyzicky postavený dům nejdůležitější, jakou vlastní Tvarovou Formu (TF) a její obsah – Obsah Tvarové Formy (OTF) na základě přesného vnějšího obrysu – kontury vlastní stavby.

Vzdušná masa okolo jakéhokoli stavebního Tvaru se chová jako jeden poměrně stabilní Homogenní prostor, který, dokud není narušený jinou strukturou Homogenní formy, rozprostírá svoje Pole dosti pravidelně s výsledným silným prouděním od SV k JZ na severní polokouli a od JV k SZ na jižní polokouli. Totéž můžeme říci o vlastní hmotné konstrukci stavby, která již vytváří jinou, naprosto odlišnou Homogenitu oproti té první – vzdušné. A právě na rozhraní obou Homogenit dochází k vyrovnávání jejich energetických kvalit s výsledným efektem výskytu zhuštěného Magnetického Pole, jež lemuje dotyčné rozhraní Tvarové křivky. No a tam, kde se nachází Magnetické Pole, musí být také Pole Elektrické. Pravdou zůstává, že energetická forma planety Země prochází beze změny lomu veškerou hmotou, ovšem právě na rozhraní různých Homogenit dochází ke vzájemnému pronikání obou Polí do sebe a vzniká třetí – nové výsledné zhuštěné Pole těsně přiléhající vždy oboustranně k rozhraní Tvarové křivky. 

A proto je tedy ve stavebních Tvarech nutno se zabývat nejprve vnější obvodovou křivkou z celého stavebního Tvaru.

Vliv RG Pole Země a Silná Diagonála severní polokoule jako výslednice vyvolaná jeho působením

Veškeré efekty ohledně TF a OTF vychází z působení RotačněGravitačního (RG) Pole severní a jižní polokoule naší planety. Musíme si však uvědomit, že proudnice – vlnění tohoto celoplanetárního Pole procházejí bez problému jakýmkoli materiálem. RG Pole působí v horizontálních rovinách nejenom nad zemským povrchem, ale současně i pod ním, a to do obrovských hloubek, neboť právě zemské rotující těleso se svým jádrem stojí za příčinou jeho vzniku.

Tak jak se společně objevuje podle přírodních zákonitostí současně Elektrické i Magnetické Pole v pravoúhlých konfiguracích, tak se také pokaždé na kterémkoli místě na Zemi vyskytuje Rotační Pole společně s Polem Gravitačním, jejichž vlnoplochy spolu vždy svírají opět pravý úhel. Rotační Pole je horizontální a Gravitační Pole je vertikální. Nastane-li jakákoli změna v jednom Poli, projeví se určitým způsobem také následně i v Poli druhém. Je tedy jistě zajímavý fakt, že rotací nějakého tělesa v našem životním prostoru ovlivníme zemskou přitažlivost a naopak.

Na přiložených schématech můžeme vidět, jak se projevuje RG Pole planety na severní a také jižní polokouli. Je velmi zajímavé, že samotná rotující Země vyvolává efektivní rovnoběžkovou účinnou sílu proti směru této rotace a tím, že rotujícím tělesem je přibližná koule a nikoli třeba krychle, dochází ještě z důvodu narůstání obvodové rychlosti od pólů směrem k rovníku k výraznému posunu vodní a vzdušné masy i energetické substance. Čím blíže k rovníku, tím větší strhávání energií a hmot směrem k největší rovnoběžce Země.

A do toho všeho ještě zasahuje tzv. Ekmanův posun vodních vrstev v oceánech a především Coriolisova točivá síla, která je nejsilnější u pólů a u rovníku nejslabší. Coriolisova síla vytáčí na severní polokouli všechno směrem doprava a na jižní zase doleva.    

Důležité je ale vědět, že z tohoto kolbiště přetahujících se sil vznikne nakonec dynamický pulzující směr v podobě zvláštní vektorové výslednice vertikální a horizontální síly, který jsem si dovolil pojmenovat Silný Diagonální směr Planety Země. Ten je ale odlišný pro severní a jižní polokouli. Na severní polokouli působí od SV k JZ, zatímco na jižní zase od JV k SZ, přesně tak, jak je vidět na přiloženém schématu.

Efekty planetárního pohybu hmotné masy mořské vody, vduchu a energetické substance na severní polokouli. Efekty rotující planety Země ve tvaru koule. Vznik silné Diagonály na severní a jižní polokouli v přízemním prostoru planety.

Viditelné odkazy velkých civilizací dávnověku potvrzené zkušenostmi po dlouhé generace v mimořádně velkém časovém úseku jejich existence.

Je nesmírně zajímavé, že podle Indické Feng Shui – Vástu Šástry, je právě kosmický člověk jménem Vástu Puruša, kromě svých dalších pozic, vždy pevně orientovaný osou svého těla a svou hlavou přímo k SV, a dovoluji si myslím správně předpovědět, že na jižní polokouli by byl osou svého těla a hlavou zase natočený k JV. Celá staroindická věda (Védy) o architektuře je založená na tomto Diagonálním principu proudící síly od SV a na čtvercové geometrii Jantry. A když to spojíme dohromady se staročínskou Feng Shui, respektive s Pa-Kua 9 polí a kompasem 8 směrových sektorů na každé z polokoulí, nestačíme se divit, jak to do sebe zapadá. Ve Feng Shui jsou Diagonální směry dosti zapovězené a přináleží nestabilní a nepředvídatelné Zemské energii. Podívejte se na schémata níže. Jak u kruhového kompasu 8 sektorů, jež podléhá směrovému času na každé z polokoulí, tak v případě kompasu 5 Zvířat, kde je vidět dělení silnou Diagonálou na polovinu solárního roku Jang a polovinu Jin, a nakonec shodně i u čtvercové mapy prostorových energií 9 čísel Pa-Kua je vyznačená právě ona silná Diagonála od SV směrem k JZ přes 3 Země. U druhé Diagonály to nenajdete. A tak naše silná Diagonála z Vástu Śástry s Purušou ležícím s hlavou k SV přichází k číslu 8 na SV, kde protíná Zemi Jangovou, s číslem 5 prochází centrální Zemí Jin-Jangovou a na JZ dokončuje průchod kompasem a Pa-Kua Zemí Jinovou s číslem 2. A právě to je důvod, proč jsou u Pa-Kuy tyto 3 Země seřazeny právě takto. Jak to tvůrci onoho systému věděli ? Je to jako když zjistíte, jak kontinentální křivka východního pobřeží Jižní Ameriky zapadá do křivky západního pobřeží Afriky. A stejně jak byly tyto dnešní kontinenty součástí jednoho pevninského celku, tak i Vástu a Feng Shui představují 2 velké střepiny jedné kdysi velké a společné vědomostní nádoby starého světa.

Trvalá pozice Vástu Puruši dle indické Feng Šuej (Vástu Šástry) osou svého těla hlavou k Severovýchodu na severní polokouli a hlavou k Jihovýchodu zase na jižní polokouli. Staré vzdělané civilizace tyto principy všechny dobře znaly.

Pa-Kua (8 Kua - 8 znaků - čárových kódů, Trigramů) s 5 živly v 8 směrových sektorech kompasu Lo-Pan pro severní a jižní polokouli. Rozdílný tok směrového času na kompasu a putování Slunce na každé z polokoulí. Dobře si všimněte zdvojení živlů Vody a Ohně v sousedství Zemských energií u každého ze dvou opozičních sektorů, kudy probíhá silná Diagonála planety Země (přímá šipka). Feng Šuej uvádí v silné Diagonále vždy pouze živly Země, ale pod nimi je ukrytá ještě také Voda Jin a Oheň Jin.

Navigační Mapa Nebe 5 Zvířat a jí odpovídající optimální terénní konfigurace na Zemi (Sluneční podkova u Navigační Mapy Země 5 Zvířat). Čtveřice Bigramů dle síly Slunce, světla a Tepla (Jang) a síly Noci, Tmy a Zimy (Jin) na severní polokouli. Bigramy se skládají z čárových kódů se 2 čarami - se 2 Jao, plná čára je Jang a přerušovaná Jin. Platí, že spodní čára (Jao) určuje převažující charakteristiku celého Bigramu či Trigramu. Celý Koloběh solárního roku a dne je zde opět výrazně rozdělený silnou Diagonálou severní polokoule na teplejší a více dynamickou expanzivní polovinu každého cyklu a na chladnější a více sdružující a kontraktivní polovinu cyklu (především co se týče síly Slunce, prohřátí zemského povrchu, růstové dynamiky u vegetace a co se týče energetického principu 5 živlů ročních a denních období a chování jejich klimatu).

Pa-Kua ve statické kosmologické podobě čtvercové geometrie se svými 8 Kua (u satelitních 8 polí - Paláců), které zde reprezentuje 8 čísel, jež představují kvalitativní energetický zdroj Čchi (Vektorová výslednice přírodního ElMag pole). Viditelné řazení všech 3 Energií Země do směru silné Diagonály na severní polokouli je více než zřejmé. Silná Diagonála planety v kosmologii Feng Šuej představuje osu tvoření časoprostorových sil v jejich neustálém cyklickém pohybu po přesně stanovené geometrické cestě (číslo Kua se svou energií se tak stává letící či plující cyklicky se vracející hvězdou).

Vlnové délky každé strany Domu - Tvarové Formy (TF) 

Přejděme však od ověřených historických kódů a dlouhý čas užívané energetické symboliky k vlastní Energetické Geometrii stavebního Tvaru.

Každá strana stavebního či jiného geometricky určitelného Tvaru podle jeho rozhraní Externí obrysové křivky vlastní horizontální vlnění. Přesněji řečeno, každá strana je vlastně horizontálním řezem celé stěny domu, takže dotyčná vlna v řezu je spíše ve skutečnosti jakousi vlnoplochou podle vertikály dané stěny. A ta bude trvat, pokud se její horizontální délka nezmění. 

Na dalším schématu je vyobrazený horizontální řez určitým stavebním Tvarem (TF).

Každá taková Zemská Vlna má určitou charakteristiku, která je současně společná všem vlnám Tvaru. Každý obrys TF protíná jednostranně nebo oboustranně zvláštní Dominantní Osa TF, která je nejdůležitějším výsledným geometrickým prvkem celé Tvarové energetiky.

Dominantní (DM) Osa Tvarové Formy (TF)    

Dominantní Osa je tou nejdůležitější energetickou výslednicí, díky níž je Tvarové Formě (TF) domu dodávaný dostatečný přísun energie. Osa má pokaždé směřovat pokud možno (dle zákonů rotujícího tělesa planety Země + dle zákonitostí RG Pole planety) svým Předním směrem k SEVEROVÝCHODU (SV) na severní polokouli a k JIHOVÝCHODU (JV) na jižní polokouli.

Zemské těleso jako hierarchicky nesrovnatelně silnější energetický partner domu totiž naprosto důsledně od něho (ale současně od všeho, co na Zemi existuje a žije) požaduje dodržování všech přírodních (především geofyzikálních) zákonitostí, aby dům, jako naopak hierarchicky nesmírně slabší, ale pro Zemi velmi důležitý partner, byl jakýmsi určitým Geočipem, který je absolutní součástí toho (ve vztahu k němu) obrovského tělesa, jež se tak poté opravdu stává jeho energetickou matkou. Dům postavený podle těchto geofyzikálních zásad je nedílnou součástí té fantastické a svým způsobem opravdu živé planety jako celku. Planeta jej starostlivě opatruje, neboť takový dům s ní sdílí nejenom její funkce a její důležitou schopnost rodit a udržovat život, ale navíc dotyčné energetické substance pronikají z Tvarové Formy domu do Interního prostoru a následně do tělesných schránek obyvatel s posilujícím účinkem na jejich fyzická těla a fyzické orgánové struktury. Planeta rovněž mimořádně výkonně posiluje specifickou Imunitu takové TF.

Pak tedy platí, že takový dům spojený svými základy se Zemí i zemí se stává jejím plnohodnotným detailem, jež nese všechny vlastnosti celku jménem Země a ta jako svrchovaný celek mu poskytuje výsostnou ochranu a předává energetickou součinnost pro každou jeho oblast. A tento dům nakonec všechny tyto podivuhodné přirozené vlastnosti přenáší do bytostí, které se v něm zrodily, nebo co v něm žijí. Planeta Země je totiž zcela jistě kromě působení Nejvyššího nejdůležitější základnou pro náš fyzický život a pro svět všech fyzických věcí, jimž bylo dáno se projevovat v rámci stanoveného frekvenčního rozhraní v prostoru přízemní biosféry naší planety.

Bohužel musím na základě svých zkušeností potvrdit, že takových domů už stojí nebo se staví málo, a že spíše se jedná doslova o náhody, když se něco takového podaří vytvořit. Kdepak jsou časy výstavby Pyramid v Gíze nebo Megalitických kromlechů a dolmenů západní Evropy. Do posledního puntíku beze zbytku splňují všechny doposavad znovuobjevené geofyzikální zákonitosti a myslím si, že tyto jedinečné stavby nás ještě v mnohém překvapí a především poučí, kdy začneme konečně hodnotit s pokorou a s velkým úžasem znalosti, dovednosti a moudrost pravěkých stavitelů na naší prastaré Zemi. Vždyť o těchto lidech víme tak žalostně málo a přitom právě jejich zkušenosti a znalosti jsou nyní pro náš život na Zemi doslova klíčové.

Správné natočení Předního směru Dominantní Osy (DM Osy) stavebního Tvaru k Severovýchodu (SV)

Existují pouze 2 možné cesty – 2 způsoby, jak se zhostit tohoto mimořádně důležitého úkolu ve vztahu k domu (Malé Zemi) a jeho obyvatelům a ve vztahu k planetě Zemi (Velké Zemi). Musím ovšem podotknout, že oba způsoby se budou samozřejmě lépe realizovat posléze ve stavební praxi, pokud budeme mít možnost o nich přemýšlet a řešit je preventivně v rovině studie nebo projektové dokumentace, než je navrhovat jako hmotnou úpravu pro rekonstrukci budovy, tedy pro změnu obvodové křivky jejího stávajícího stavu.

První cesta k dosažení optimálního nasměrování Předního směru DM Osy spočívá v tom, že vlastní Tvarovou Formu – stavební Tvar domu, máme možnost ponechat úplně beze změny a celý Tvar takového domu pouze natočíme Předním směrem DM Osy k SV. Nesmíme ale zapomenout na to, že takto můžeme postupovat pouze v případech, kdy nejsme vázáni uliční zástavbou (stavba je solitér v krajině nebo poblíž obce) a navíc, terén v místě výstavby musí být v niveletě (rovinatá krajina) nebo pouze s mírným spádováním. Po natočení se totiž předchozí kolmý nebo rovnoběžný směr obvodových stěn domu vzhledem k vrstevnicím svahu často změní na úhlopříčný nebo šikmý směr napříč Tvarem domu, čímž vznikají velmi obtížné podmínky pro zakládání a zrealizování stavby na základě daného natočení. Rovněž i převažující směry proslunění interních prostor a výhledů z nich prostřednictvím oken se na základě onoho natočení změní, je tedy potřeba i s tímto důležitým faktorem počítat.

Druhá cesta je o něco zdlouhavější, ale v praxi je nejvíce používaná. Způsob rozpohybování směru DM Osy spočívá v tom, že si nejprve podrobně prohlédneme celkovou dispozici daného vyšetřovaného podlaží přízemí domu s myšlenkou následné změny a úpravy ve Tvarové dispozici. Poté začneme postupně měnit Tvarovou Formu (TF) horizontálního řezu stavby v délkách určitých stran za účelem zvýšení nebo snížení vzájemného poměru energií u dvojic nebo trojic stran. Změna v délkách stran poté okamžitě vyvolá změnu směrování celé DM Osy a záleží už pouze na našich zkušenostech, kolikrát se budeme trefovat Předním směrem DM Osy co nejblíže do SV směru.

Diskusní téma: Energetická Geometrie Staveb (ENGES)

Datum 04.08.2021
Vložil Adheday
Titulek cialis from va

<a href=https://cialiswwshop.com/>cialis vs viagra</a>

Datum 16.07.2021
Vložil Adheday
Titulek comapre viagra and cialis

<a href=https://vscialisv.com/>cialis 5mg</a>

Datum 29.06.2021
Vložil Adheday
Titulek ejaculation with cialis

<a href=https://ponlinecialisk.com>cialis online cheap[/url]

Datum 14.06.2021
Vložil Adheday
Titulek order cialis uk

<a href=https://gcialisk.com>cialis otc[/url]

Datum 29.05.2021
Vložil Adheday
Titulek generic timetable viagra cialis

<a href=https://vskamagrav.com/>kamagra suhagra generic viagra[/url]

Datum 06.05.2021
Vložil Inseway
Titulek cialis how long does it last

<a href=https://fcialisj.com/>buy cialis online us[/url]

Datum 16.04.2021
Vložil AspitsMep
Titulek get tadalafil

[url=https://fcialisj.com/]cheapest cialis[/url]

Datum 15.12.2020
Vložil Inseway
Titulek how to use cialis tadalafil toocafah

Propecia Efectos 5 Alfa Reductasa Fewutity [url=https://bansocialism.com/]best place to buy cialis online[/url] Zollaalcoppy Can Propecia Stop Receding Hairline