Radomír Novák - Bydlení pro život

Kompas Lo-Pan

Geomantický Stavební a Medicínský Kompas Lo-Pan

Nepostradatelný pomocník při jakékoli práci

ve Feng Shui. Přesný ukazatel energetických směrů

ve svém aktivním čase na severní polokouli.

Kompas Lo-Pan pracuje jako přesný mechanický nástroj.

Protínající se směry 4 hlavních světových stran představují Nebeský kříž působící na Zemi, jež nese Orbity kruhových energií, které podléhají toku Směrového času.

Kompas Lo-Pan je určený k provádění přesné energetické Orientace každého Člověka, libovolné krajiny, pozemků, budov či určitých obytných prostor v propojení do jejich Aktivního Směrového času.

Kompas Lo–Pan znamená doslova talířovou misku v síti tisíce věcí. Ústřední střelka kompasu v kapalině se odedávna nazývala Nebeské jezírko. Centrální oblast se střelkou kompasu je tedy místem, kde se scházejí ze všech stran různé typy energií v různém čase nebo působící v dané sektorové výseči.

Lo–Pany mají svou talířovou misku s informačními okruhy vsazenu do Čtvercové masivnější desky, v níž se tato Kruhová miska otáčí. Ze středů stran Čtvercové desky na jejích okrajích vycházejí 2 na sebe kolmé červené linie (nitkový kříž) napříč středem misky v podobě nylonových vlasců či nití, které jsou rovnoběžné se stranami Čtverce. Pod nimi se otáčí kruhová miska.

Orientace s Lo-Panem se provádí pomocí tzv. Náměru v krajině nebo v obytném prostoru. Náměr obou desek může být Přímý, Doprovodný a Otočný.

Přímý Náměr představuje rychlé jednoduché směrové zacílení kompasu k nějakému místu v okolním Externím nebo také Interním prostoru. Čtvercová deska a červená linie nitkového kříže směřují k vyhlédnuté lokalitě nebo bodu různě vzdálenému od místa pozorovatele.

Doprovodný Náměr se provádí přiložením boční strany Čtvercové desky Lo-Panu ke stěnám obytného prostoru uvnitř nebo ke stěnám domu zvenčí.

Otočný Náměr se používá při dotáčení napevno dopředu nastavené čtvercové desky společně s kruhovým diskem podle Orientace Člověka, stavebního místa nebo pozemku. Zatímco se za všech jiných okolností pokaždé dotáčí kruhový disk Lo-Panu k centrální buzole, v tomto případě se naopak buzola jakoby natáčí podle předem nastavené severojižní osy kruhového disku.

Dlouhé červené linky nitkového kříže umístěné na horní pevné celuloidové desce Lo-Panu jsou ukazatelem pro nasměrování pravoúhlého Kvadrantového kříže, jež slouží k prvotnímu a k okamžitému ustanovení pozice 2 Navigačních Map ZEMĚ a k výslednému ustanovení Navigační Mapy Člověka do terénu nebo do obytného prostoru.

1. Navigační Mapu ZEMĚ ustanovuje červený nitkový kříž společně se Čtvercovou deskou podle Orientace pozemku nebo stavebního místa.

2. Navigační Mapu ZEMĚ ustanovuje červený nitkový kříž společně se Čtvercovou deskou podle Orientace vlastního domu nebo bytu.

Je velmi důležité, aby se obě Navigační Mapy ZEMĚ dostávaly pokud možno co nejvíce do Zákrytu.

Rovněž je velmi podstatné, aby Orientace obou Navigačních Map ZEMĚ nevybočovala pokud možno za hranice Severního a Jižního kvadrantu ŽELVY a FÉNIXE u Navigační Mapy NEBE.

 

Navigační Mapa 5 Zvířat Země a Nebe ve schématickém zobrazení jejich principu

Možná vás pobavilo symbolické pojmenování 5 Zvířat u Navigační Mapy Nebe a Země. Je však pravdou, že všechny dávné civilizace na vysoké úrovni moudře používali alegorickou totemickou řeč symbolů a znaků, protože je to (pro ně posvátný) pozůstatek šamanských kmenových svazů z období pravěku. Zde, v našem případě, se tedy jedná o staročínské alegorické šifry, za kterými se ale skrývají stovky cílených výrazů vystihující velmi přesně situaci ohledně ztvárnění prostoru a času. Je tím myšlena např. podoba terénní konfigurace v místě výstavby v otevřené krajině, ve městě, v kopcovité nebo v rovinaté krajině, jež se aktivuje na jaře, v létě, na podzim nebo v zimě, a to ještě buď ráno, v poledne, večer apod. Dalo by se říci, že nám tyto tisíce let staré "Mapy" dávají klíče, kterými máme přístup k editaci energií v prostoru a času. Každý kód nebo šifra obsahující další hesla navíc úžasně srovnává v našem myšlení kaskády naší paměti a umožňuje nám myslet tzv. "za roh času".

NAVIGAČNÍ MAPA ZEMĚ představuje 1 stálý a neměnný kříž 4 kvadrantů energií v různorodém směrovém postavení v závislosti na terénní konfiguraci krajiny, městské zástavby nebo dle oblastí dynamické a pasivní energie v interiéru apod. Navigační Mapu Země můžeme určovat u různě velkých prostorových celků, kdy platí, že postupujeme vždy od největšího směrem k nejmenšímu (1. Krajina, 2. Urbanistický celek, 3. Dům, 4. Podlaží Domu nebo Byt, 5. Místnost). Navigační Mapu Země představuje na Lo-Panu jeho přesná čtvercová deska, kde každá jeho strana náleží 1 ze 4 kvadrantových energií.

SITTING je slovo z angličtiny a znamená pevný a nehybný směr, kam stoupá terén, svah, kde "roste" hora, kde je nejkompaktnější větší hmotná stavba (ve městě) za místem pozorovatele. Představuje Záda domu, Jinovou a nehybnou sílu, o kterou se mohu opřít, jistotu Země. Proto je demonstrována Želvou.

FACING je slovo z angličtiny a popisuje pevný směr, jež má přesně opačné vlastnosti, než SITTING. Je to výhled do krajiny, otevřený průzor mezi městskou zástavbou, obecně otevřený prostor, jež "dynamicky" dýchá, oblast životního dění, proudící čisté vody nejlépe spojené se sluncem (ale Slunce, to už jsou proměnlivé směry spojené s časem - pak už zapojujeme i Navigační Mapu Nebe). 

NAVIGAČNÍ MAPA ČLOVĚKA se ustanovuje na základě pevného celoživotního Natálního směru, jež vychází z data narození Člověka podle 60 letého rytmu GanZhi. Ve výsledku se jedná o hlavní Sittingový směr GanZhi spolu se směry Levé a Pravé Triády k tomuto Sittingu, což představuje aktivní harmonický Trigon životních směrů pro Člověka. Každý ze směrů Triád je od směru Sittingu natočený přesně o 120°.

NAVIGAČNÍ MAPA NEBE představuje 1 stálý a neměnný kříž 4 kvadrantů energií v pevném směrovém postavení do 4 hlavních světových stran. Mapa Nebe získává podobu tohoto kříže z přesného severojižního poledníkového směru v kombinaci s východozápadním rovnoběžkovým směrem, které jsou vyznačeny přímo na otočném disku Lo-Panu. Každý z těchto směrů je nositelem specifické prostorové energie. Tento důležitý kříž 4 směrů a 4 expanzivních energií - dle šipek na schématu níže, vychází z principu 1. Říční mapy Che-Tu, která se používala před mnoha tisíci lety hojně po celém světě. Zatímco ve staré Číně nesla pojmenování He-Tu (CheTu), tedy Mapa od Žluté řeky, v Evropě byla v Tyrolích známá jako Tyrolské kolo a u starých Keltů jako šamanské kolo Středního světa. Navigační Mapu NEBE ustanovuje pevný osový kříž 4 hlavních světových stran podle FS linie Slunce v čase jeho geografického Poledního Zenitu na stavebním místě. Samotná Navigační Mapa Nebe je úplně nezávislá na Orientaci Čtvercové desky, ale zato je neustále nastavená podle 4 hlavních světových stran. Navigační Mapu Nebe představuje na Lo-Panu kruhový otočný disk rozdělěný 2 diagonálními směry na 4 kvadranty energií.

4 Směrové sektory (90°kvadranty) 5 Zvířat, 4+1 Ročního a denního období nebo také Navigační Mapa Nebe v kompasovém uspořádání

Podívejte se na barevné schéma výše. V konečném výsledku dochází vlivem pravotočivých Coriolisových sil na severní polokouli a pohybem Slunce po obloze směrem na západ k takovému proudění 4 energií Navigační Mapy Nebe, jež se přesně podobá 4 stejným a skutečným cyklickým smyčkám. Rychlost 4 energií na přímé cestě ve směru výše zobrazených 4 šipek bude po určité vzdálenosti od zdroje slábnout a Coriolis kroutící na severní polokouli všechny směry doprava začne mít postupně navrch nad každou touto slábnoucí přímou silou. Natáčení 4 sil Coriolisem směrem doprava následně pokračuje až ke 4 žlutým diagonálním směrům, kde se ale výrazně přihlásí ke slovu energie Země, která tyto 4 natočené síly doslova prostřelí zase zpátky do středu ke zdroji, odkud původně vycházely ven. Tento proces se neustále opakuje.

Ta poslední cesta 4 diagonálních energií směrem ke středu ovšem způsobí zásadní změnu v podobě matrice 90°sektorů Navigační Mapy Nebe. Intenzivní cestou v pravotočivé spirále kuželového tvaru se prodírají ke středu a začnou roztahovat ty úzké diagonální brány žluté barvy a naopak stlačovat k sobě sektorovou šíři původních 4 barevných velkých 90° sektorů. Ve chvíli, kdy tyto 4 intenzivní diagonální síly dosáhnou středu, mají už diagonální žluté brány včetně 4 původních velkých sektorů shodnou podobu 45° výsečí. Vznikne dynamický kruh 8 pravidelných směrových sektorů po 45°.

Přesto se stávající a nově vzniknuvší sektory liší zásadně svou vlastní polaritou. Je velice důležité, že u této vzniklé cyklické formace došlo také k vyrovnání původních 4 mohutných sil Jang 4 silami Jinu. 4 sektory u hlavních 4 světových stran zůstaly Jang (+) a přirozeně zeslábly, zatímco 4 diagonální sektory (původně 4 úzké žluté diagonální brány stejné polarity) výrazně zmohutněly a znovu se projevily jako zesílený Jin (-). Tím se tato matrice stala optimální pro práci Geomanta operujícího s kompasem Lo-Pan v terénu na severní polokouli. Tyto sektory představují absolutní základ pro práci ve Feng Šuej a jsou bytostní podstatou každého kompasu Lo-Pan (typ San-Che).

Ovšem původní matrice 4 velkých 90° sektorů Navigační Mapy Nebe se nevytratila díky své transformaci do 8 směrových sektorů kompasu. Existuje a působí zde v přízemní biosféře planety stále společně s matricí 8 směrových sektorů, pouze každá ve své výškové hladině na vertikální ose frekvencí planety Země. Čím výše se po této ose pohybujeme od zemského povrchu vzhůru, tím se frekvence energetických matric neustále zvyšuje. Matrice Navigační Mapy Nebe se nachází frekvenčně výše než matrice 8 směrových sektorů, ovšem matrice Navigační Mapy Země je zase mnohem níže než matrice 8 směrových sektorů. Proto se s nimi také odlišně pracuje ve Feng Šuej a při harmonizaci životního prostoru (na co se používají a dle posloupnosti prací s nimi v čase). Vždy je nutné postupovat zvenku směrem dovnitř a zespodu směrem vzhůru.

Kruhové solární cykly Roku a Dne jako ukazatelé energetické aktivace Směrového času na Lo-Panu

Ještě naši staří předkové používali pro cestování na Sever termín - jít na Půlnoční stranu, když někdo směřoval k Jihu, říkalo se, že se vydal na Polední stranu. Odkud pochází tato terminologie? Sever je podle Lo-Panu dobou Půlnoci a také Zimního slunovratu, zatímco Jižní orientace je svázaná vždy s Polednem a Letním slunovratem. Jih byl tedy směrem, kde Slunce vystoupá nejvýše a Sever zase směrem, kde je nejhlubší noc a minimum světla. Když budeme pokračovat v dělení kruhových Solárních cyklů Roku a Dne dále na poloviny, tak Východu bude náležet vždy 6.00 hodina ranní a Jarní rovnodennost a Západu zase 18.00 hodina odpolední a období Podzimní rovnodennosti. Dalším podrobnějším dělením dostaneme postupně všechny časové hodnoty solárního Roku a Dne a tím je záhada vysvětlena. Prakticky je možné říci, že orientace podle světových stran začíná a končí pevným zacílením z místa pozorovatele směrem k bodu Slunečního zenitu na obloze poblíž pravého poledne, ale v závislosti od hodnot tzv. Přesného Slunečního Času.

Na celém kompasu ubíhá tok času po směru hodinových ručiček na základě zákonitostí severní polokoule a přímo se vztahuje ke 2 velmi důležitým cyklům, jež ovlivňují chování energetické formy na planetě Zemi.

Je to cyklus otočení planety Země okolo své vlastní osy za 1 plný den (24 hodin) a cyklus času na oběžné dráze planety Země okolo Slunce za 1 rok (365,25 dne). To, co se děje během ročního cyklu ve velkém, to se děje během každého dne v malém a naopak. Zákon celku, tedy roku, sdružuje dílčí části - dny.

Platí zákon, že detaily mají vlastnosti celku a celek je jejich vyšším projevením, jenž je sdružuje zase dohromady.

Rok a Den jsou tedy tytéž formy energetických cyklů, pouze rozdílné v délce trvání, v mohutnosti, frekvencích a vlnové délce, avšak Den má také jako Rok Jaro, Léto, Podzim a Zimu a shodně s ním i 4 přestupné energetické oblasti, kterým se říká – Mezidobí Země.

Určitý den v Roce odpovídá přesně určitému času během Dne na 2 kruhových stupnicích u Lo-Panu a tak se tedy shodují v této době na určitém Aktivním směrovém účinku podle kompasu. Nejvíce udivující skutečností ovšem je, že právě z takového směru může přicházet v ten daný okamžik ke středu Lo-Panu aktivní energetická pulzace, zatímco ostatní směry jsou v té době pasivní. A tohoto jevu využívá člověk pracující s kompasem Lo-Pan v Geomantické rovině při práci v exteriéru a také v interiéru.

Diskusní téma: Geomantický Stavební a Medicínský kompas Lo-Pan

Datum 22.07.2021
Vložil ensueva
Titulek cialis generic soft tab

<a href=https://cialiswwshop.com/>order cialis</a>

Datum 08.07.2021
Vložil ensueva
Titulek cialis patent

<a href=https://fcialisj.com/>order cialis online</a>

Datum 26.06.2021
Vložil ensueva
Titulek cialis uses

<a href=https://vskamagrav.com>compro kamagra[/url]

Datum 14.06.2021
Vložil ensueva
Titulek cialis overseas

<a href=https://vsviagrav.com>kamagra generic viagra[/url]

Datum 28.05.2021
Vložil ensueva
Titulek dangers of tadalafil

<a href=https://priligyset.com/>dapoxetine[/url]

Datum 11.05.2021
Vložil Adheday
Titulek send generic cialis to usa

<a href=https://ponlinecialisk.com/>cheap cialis[/url]

Datum 21.12.2020
Vložil Adheday
Titulek cheap effective viagra meepsy

Comprar Cialis Cuiaba Fewutity [url=https://bansocialism.com/]generic cialis online[/url] Zollaalcoppy how does cialis daily work

Datum 18.05.2020
Vložil Jiří Mika
Titulek LO-PAN

Dobrý den,

lze tento kompas získat?